MASTER INTERDISCIPLINAR

SURSE DE ENERGIE REGENERABILE SI ALTERNATIVE

INTRODUCERE

În contextul actual al schimbărilor climatice și degradării mediului, Pactul verde european propune soluții concrete pentru un viitor cu ”zero emisii nete de gaze cu efect de seră” și sunt stabilite sursele de finanțare (Planul de redresare NextGenerationEU) pentru a acționa în acest sens. 

Acest obiectiv necesită specialiști cu pregătire interdisciplinară în domeniul surselor de  energie regenerabile, care să poată integra conceptele de durabilitate și zero carbon în noile soluții tehnologice și să dezvolte politici responsabile de energie verde.

Misiunea masterului SERA este formarea de specialiști cu aptitutini și competențe în surse alternative și regenerabile de energie, capabili să soluţioneze problemele dezvoltării şi cunoaşterii pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii și dezvoltare socială durabilă. 

Pregătirea specialiștilor înseamnă dezvoltarea unei educații durabile în acest domeniu, bazată pe metode moderne de predare și schimbul de bune practici cu instituții cu experiență, dezvoltarea de parteneriate cu universităţi şi centre de cercetare europene pentru activităţi comune de cercetare.

SA DEVII SPECIALIST IN SURSE REGENERABILE

Cu toții vorbim despre necesitatea utilizării energiilor regenerabile, dar puțini sunt capabili să le cunoască și să le implementeze!

Masterul SERA formează specialiști capabili să înțeleagă mecanismele care stau la baza conversiei energiei fără emisii de carbon și pregătiți să implementeze cunoștințele în industrie, cercetare, administrații guvernamentale și locale, să ofere noi soluții tehnologice și să proiecteze noi politici de energie regenerabilă
.

IMG_20201102_143831.jpg
PROIECTE ALE STUDENŢILOR

Anda Ciobanu a finalizat studiile de master cu o lucrare originală pentru determinarea parametrilor teoretici de funcționare a pilelor de combustie și analiza comportării reale a acestor sisteme, prin intermediul unor aplicații software dezvoltate pe platforma Google Colab.

20220624_112149.jpg

Lucrarea ”APLICAȚII SOFTWARE PENTRU STUDIUL PILELOR DE COMBUSTIE” propune o metodă modernă de analiză și înțelegere a funcționării pilelor de combustie, aceste dispozitive foarte eficiente și nepoluante de producere de energie electrică.

anda.jpg
20220624_114051.jpg

Florin Coman în proiectul său de final “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU O LOCUINȚĂ UTILIZÂND MATERIALE IZOLATOARE ECOLOGICE” realizează o aplicație pentru calculul consumului energetic necesar încălzirii unei locuințe, oferind utilizatorului posibilitatea de a utiliza aplicația pentru pentru majoritatea zonelor geografice din România.

florin.png

În studiul de caz prezentat, autorul propune pentru creșterea eficienței energetice utilizarea materialelor izolatoare, în principal ecologice.